LUNES SANTO
Spread the news on:

Sa Kristiyanismo, ang Lunes Santo ay ang ikalawang araw sa Semana Santa o Holy Week, pagkatapos ng Linggo ng Palaspas o Palm Sunday, na ginugunita bago ang Linggo ng Pagkabuhay o Easter Sunday.

Ayon sa ebanghelyo, ito ang araw na isinumpa ni Hesus ang fig tree na nakasaad sa Matthew 21:18–22, at Mark 11:20–26.

Lunes Santo rin nang linisin ni Hesus ang mga bahay-dalanginan o house of worship.

12Pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Itinumba niya ang mga mesa ng mga mamamalit-salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati.

13 Sinabi niya sa kanila: Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan ngunit ginawa ninyong yungib ng mga tulisan,” nakasaad sa Mateo 21:12-13.

Lunes Santo rin nang kuwestiyunin ng mga saserdote si Hesus sa kanyang pangangaral sa templo.

“23 Pagpasok niya sa templo, nilapitan siya ng mga pinunong-saserdote at ng mga matanda ng bayan habang siya ay nagtuturo. Sinabi nila sa kaniya: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapamahalaang ito?

24 Sumagot si Jesus sa kanila: Isang bagay lang ang itatanong ko sa inyo. Kung masasagot ninyo ako ay sasabihin ko rin sa inyo kung sa anong kapamahalaan mayroon ako upang gawin ang mga bagay na ito. 25 Saan nanggaling ang bawtismo ni Juan, ito ba ay mula sa langit o mula sa mga tao?

Sila ay nangatwiranan sa isa’t isa na sinasabi: Kapag sabihin nating mula sa langit, sasabihin niya sa atin: Kung gayon bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan?

26 Ngunit kung sabihin nating mula sa mga tao, dapat tayong matakot sa mga tao sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta.

27 Sinagot nila si Jesus: Hindi namin alam.

Sinabi niya sa kanila:Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ko ginagawa ang mga bagay na ito,” nakasaad sa Mateo 21:23-27. (ZCH/OVB)

(Photo Courtesy: Scarsellino/Wikimedia Commons)


Spread the news on:

Leave a Reply

Your email address will not be published.